[ Updated threads · New messages · Members · Forum rules · Search · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Математика
TheDjRider
Дата: Friday, 14.02.2014, 16:34 | Съобщение # 1

Група:  

Няма спирачки
Съобщения: 282
Награди: 3
Репутация: 101
Статус: Offline
Знак Значение

За обекти

π Лудолфово число
e Неперово число
i имагинерна единица
∞ безкрайност
Δ триъгълник
ъгъл
дъга
вектор
За съотношения
= равенство
≠ не е равно на
≡ тъждественост, конгруентност
≈ приблизително равно на
~ пропорционално на, подобно на
еднакво с
< по-малко от
> по-голямо от
≤ по-малко или равно на
≥ по-голямо или равно на
<< много по-малко от
>> много по-голямо от
|| успоредно на
перпендикулярно на
# равно и успоредно на

За операции

+ събиране
– изваждане
. , × умножение
: , / , – деление
тензорно произведение
an степенуване
коренуване
Σ сума
П произведение
n! факториел
|a| модул
d диференциал
∫ интеграл
, y', f'(x) производна
частна производна
оператор на Хамилтън, набла-оператор
Δ оператор на Лаплас, делта-оператор
оператор на Д'Аламбер, даламбертиан, вълнов оператор

Съкращения

logb логаритъм
lg десетичен логаритъм
ln натурален логаритъм
sin синус
cos косинус
tg тангенс
cotg котангенс
arcsin аркуссинус
sh хиперболичен синус
lim граница
Re реална част
Im имагинерна част
min минимум
max максимум
exp експоненциал
arg аргумент
sup супремум
inf инфимум
Теория на множествата
е елемент от
не е елемент от
съдържа
не съдържа
подмножество
празно множество
обединение
сечение
\ разлика (на множества)
N множество на натуралните числа
Z множество на целите числа
Q множество на рационалните числа
R множество на реалните числа
C множество на комплексните числа

Логика

не
Λ конюнкция (и)
V дизюнкция (или)
, импликация (ако..., то)
, еквивалентност (точно тогава, когато)
съществува
за всяко
вярно
невярно
тавтология

Други

( ) кръгли (малки) скоби
[ ] квадратни (средни) скоби
{ } фигурни (големи) скоби


Eternal Network- A different view of the world !
EternalGaming World Team - Best Gaming Teams in all world !
Eternal Order - You need somethnk try our products !
Eternal Radio - Great music is here !
Eternal Support - Find you answer !


Eternal Moto: If you are Eternal prove it, if not learn how to be !
 
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: